Med anledning av coronaviruset

Ett meddelande från vår pastor Mats Holmgren

2020-03-18, 16:05

Regeringen har kommit med nya riktlinjer att begränsa allmänna sammankomster till högst 50 personer. Därför har vi beslutat oss för att ställa in våra fysiska Gudstjänster på söndag och tillsvidare. Därför får vi som församling fira Gudstjänst via webben. Våra möten sänder vi live via Facebook samt Youtube och det vi kommer att fortsätta med varje söndag. 

 

Nu är det viktigt är att vi inte tänker att vi ställer in verksamheten i kyrkan. Låt oss istället vara kreativa och innovativa. Därför ställer vi om verksamheten till att mötas i mindre grupper och genom sociala medier. Det viktiga är att vi ses och håller uppe våra relationer och kontakter. Bjud hem dina vänner och var med oss live, kyrkan är där du är.

 

Låt oss inte glömma barnen! För barnen hänvisar vi till Hillsong Swedens barngudstjänst. Du finner den på deras hemsida.

 

 

1.Frukta inte
Vi lever i en speciell tid där fruktan kan ta över i våra liv. Låt inte fruktan regera i den här situationen. Jesus sa till sina lärjungar när de var i stormen  “Det är Jag. Var inte rädda!” Vi behöver inte vara rädda heller. Jesus är med oss mitt i stormen.

 

Church of HOPE är inte en byggnad eller verksamhet – vi är en kyrka av människor, vår gemenskap är vår styrka! Hope is my Home!

 

2. Vi är som kyrka en del av samhället
Vi står som samhälle inför stora utmaningar. Vi är som kyrka en del av samhället på alla plan och vi följer de rekommendationer vi får från myndigheterna. Det betyder att de som är sjuka ska stanna hemma från alla våra samlingar och de som är i riskgrupper bör också stanna hemma.

 

3. Låt oss vara kreativa!
Hur blir vår församling påverkad av situationen? Vi har sedan tio år tillbaka webbsänt våra gudstjänster. Du som inte kan närvara fysiskt har möjlighet att vara med på facebook eller youtube.

 

Vi som kyrka följer tätt utvecklingen av situationen och förbereder så bra som vi bara kan för att vi ska kunna vara nära dig andligt även om vi blir mer distanserade fysiskt. Även om situationen runtomkring förändras dagligen förbereder vi allt vi kan för att kyrkan skall vara närvarande i ditt liv på bästa sätt.

 

I nuläget kommer vi ha en gudstjänst på söndag förmiddag, dit du är välkommen! Om du inte känner dig helt frisk inbjuder vi dig till vår gudstjänst online. Vi återkommer vidare hur vi kommer att fortsätta.

 

Mötet med Andreas Nielsen och Tigleth Malkey i helgen ställs in som en följd av vårt beslut. Sisterhood med Lina Nielsen som skulle varit nästa vecka är framflyttad till efter sommaren.

 

Om hårdare restriktioner förändrar vår situation ännu mer kommer vi att övergå endast till sända gudstjänsterna på webben. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget men vi vill att ni ska veta att vi har den möjligheten om det behövs.

 

4. Glöm inte att ge!
När våra rutiner ändras så vill vi alltid göra det möjligt för dig att fira Gudstjänst. Än så länge har vi möjlighet att fira gudstjänst på plats. Men om vi längre fram blir tvungna att enbart sända på internet, gör det då hemma med din familj eller hemgrupp. När vi gör det finns också det naturliga tillfället att ge till kyrkan. Det går alltid bra att ge med swish och bankgiro.

 

Vi vill tacka alla våra fantastiska givare och uppmuntra till ett fortsatt givande. Glöm inte att ge tionde och offer. Din gåva är avgörande. Gud är med dig.

 

5. Vårt nya fokus.
Även om vi minskar på de större samlingarna ska vi fortsätta göra det som vi är bra på – tro, bön och gemenskap.

 

Hemgruppen blir ännu viktigare nu när det gäller gemenskapen. Låt oss ta hand om, ringa och hjälpa varandra.

 

Du som är äldre vill vi hjälpa på ett speciellt sätt. Har du några praktiska utmaningar vill vi som kyrka finnas där för dig. Ring din hemgruppsledare eller till kontoret så ska vi hjälpa dig med det du har behov av. Mail går också bra.

 

Gud välsigne dig och vi ses på Söndag

Pastor,
Mats Holmgren

A MESSAGE FROM OUR PASTOR MATS HOLMGREN

The government has issued new policies due to the Covid-19. It is now forbidden to have gatherings with more than 50 people. Because of that, we have decided to cancel our physical Sunday services until further notice. We will continue our services online through broadcasting it to Facebook and YouTube.

 

It is important to think that we are not canceling the work of our church. Let us be creative and innovative. We will rearrange our activities to meet in smaller groups and through social media. It is vital to keep up our relationships and contacts. Invite your friends and family to take part in the Sunday service at your home. The church is where you are.

 

Let us not forget the children! You can partake in Hillsong Sweden’s Sunday School through their homepage.

 

 

1. Do not fear!
We live in a special time where fear can rule our lives. Don’t let fear rule in this situation. Jesus said to his disciples when they were in the storm “It is I; Don’t be afraid!” We don’t have to be scared either. Jesus is with us in the midst of the storm.

 

Church of HOPE is not a building or business – we are a church of many people where community is our strength! Hope is my Home!

 

2. We as a church are part of the society
As a society, we are facing major challenges. As a church, we are a part of society at every level and we are closely following the recommendations that we receive from authorities. This means that those who are ill should stay at home from all our gatherings and elderly or those who are at risk should also stay at home during this season.

 

3. Let’s be creative!
How will our congregation be affected by the situation? For ten years we have been webcasting our worship and services. If you can’t join physically due to the Coronavirus, you are more than welcome to join us on Facebook or Youtube!

 

Though the situation is changing daily we prepare everything we can to continue to be present in your life in the best possible way as a church. While closely monitoring the development of the situation we will stay close to eachother spiritually even if we are becoming more distanced physically.

 

In the present situation, we have decided that we will have the service as normal on Sunday mornings where you are welcome! As said earlier, if you do not feel completely healthy, we invite you to join in online.

 

As a result of this decision the service with Andreas Nielsen and Tigleth Malkey this weekend is canceled, and Sisterhood with Lina Nielsen is postponed until after the summer.

 

We will keep you posted on how we will move forward according to how the situation develops.

 

If tougher restrictions change our situation even more, we will switch to online services fully, however this is not relevant at present, but we want you to know that we have the opportunity if needed.

 

4. Don’t forget to give!
When many routines change make sure to always celebrate sunday service in one way or the other, either you join in physically, or online at home with your family or connectgroup. When we join in together, there is also the natural opportunity to continue to give financially to the church. It is always possible via Swish and or a bank transfer.

 

We would like to thank our donors and encourage continued donation. Don’t forget to give tithes and offerings. Your giving is as crucial in these times and as always we believe that you will be blessed as you give to the kingdom of God. God is with you!

 

5. Our new focus.
Even if we decrease in the larger collections, we should continue to do what we are good at – faith, prayer and a strong community. The connectgroups become even more important now when it comes to community, stay connected and make sure to take care of each other in this season, give each other a call, and help each other out! If you get to think of someone, contact this person, we believe that the holy spirit leads us to the right individual at the right time.

 

If you are older, we want to help you in a special way. If you have any practical challenges, we as a church want to be there for you. Call your connectgroup leader or the office and let us know what can do for you!

 

God bless you and see you on Sunday!

Pastor,
Mats Holmgren

Riktlinjer med anledning av coronaviruset

2020-03-11, 13:30

” Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte. ”

Psaltaren 91:4-7 

 

I nuläget är det stort fokus på Coronaviruset i Sverige, som kyrka i samverkan med Pingst nationellt följer vi gemensamma riktlinjer i dessa frågor. Vi tar ett gemensamt krafttag för att på bästa möjliga sätt förhindra smittspridning, inte minst bland de som är i uttalade riskgrupper.

 

Du kan läsa mer på Pingsts hemsida, klicka här för att komma dit.


Vi rekommenderar att ta del av den information som ges via säkra källor samt följa de instruktioner som ges från de statliga myndigheterna. På folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta mer information, frågor och svar, risknivå samt följa spridningen.


Eftersom vi är en kyrka som samlar många människor vill vi uppmana alla som har besökt områden med omfattande smitta (t.ex. Italien, Kina, Iran, Österrike och Sydkorea) att hålla sig hemma från kyrkan under två veckor efter hemkomst och vara uppmärksam på om man uppvisar några symtom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber. Denna åtgärd vidtar vi för att visa hänsyn till alla i kyrkan.

 

Vad gör vi som kyrka för att skapa trygghet för dig?

 • När vi hälsar gör vi det tills vidare utan att skaka hand. Vi kan hälsa genom ord och nickning, hand på hjärtat eller liknande. Detta gäller i vår foajé samt under “Meet and great” i gudstjänsten.
 • Nattvardsfirande kommer att ske med individuella kärl, särkalkar. De som delar ut nattvarden måste alla ha tvättat och spritat sina händer innan nattvardsutdelningen. Oblaten delas ut av nattvardstjänaren.
 • Tillhandahåller tvål och handdesinfektion.
 • Höjer intensiteten på städ och ytdesinfektion i våra lokaler, främst kontaktytor.
 • Alla våra teammedlemmar tvättar händerna innan de påbörjar sina uppgifter.
 • Ändrade rutiner kring cafeterian.

 

Även om du inte är inom riskgrupperna är ditt bidrag till att minska smittspridning viktig. 

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • Undvika att röra vid ansikte eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handdesinfektion kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. 
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

 

 

Om jag får symtom?
Vid förkylningsliknande symtom bör du stanna hemma. Hos sjukvårdsupplysningen 1177 finns mer ingående information om du skulle uppvisa symtom. Vi rekommenderar att ni följer deras anvisningar. Du kan också ringa Folkhälsomyndigheten 113 13 om du har frågor om Coronaviruset. Sjukanmäl dig och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. 

 

Några goda råd
Hjälp gärna människor i din närhet att inte styras av rädsla. Bibeln är tydlig med att vi inte behöver leva i fruktan. Samtidigt tror vi på att agera med vishet och inte utsätta oss själva eller våra medmänniskor för onödig risk eller fara, därav uppmanar vi till försiktighet.

 

Eftersom vi är en kyrka som tror på bön, så uppmanar vi dig även att be för att spridningen av detta virus avtar och att inte fler ska bli drabbade.

 

Vi kommer fortsätta att ge löpande information om hur vi ställer oss till eventuella vidare riktlinjer från myndigheter. Söndagsmöten och samlingar på veckodagar genomförs som vanligt om inte annat meddelas.

 

Vi ser fram emot att träffa dig på söndag, vi har en spännande säsong framför oss som kyrka och vi tror Gud om stora saker!

 

__

 

Uppdaterad: 2020-03-11, 13:30

Guidelines because of the Coronavirus

 

Now there’s a big focus on the Coronavirus in Sweden. As a church in cooperation with Pingst nationally, we are following the common guidelines in these questions. Vi take a common force to prevent virus proliferation, as good as we can. Not least among the risk groups.

 

You can read more on Pingst homepage,click here.

 

We recommend you taking part of the information that is given through safe sources and follow the instructions given from the government authorities. On the folkhälsomyndighetens hemsida (homepage) you will find more information, questions and answers, risk level and also follow the proliferation.


Because we are a church were many people gathering, we want that all of you that have been in areas with comprehensive contagion (e.g. Italy, China, Iran, Austria and South Korea) stay home from the church during a time of two weeks after coming home and also be aware if you got some of the symptoms as cough, difficulty breathing or fever. We do this with regard to all people in the church.  

 

What are we doing as a church to make it a safe place for you?

 • We greet without shaking hand. We can greet by words and by nodding, hand on your heart or similar. We apply this in our foyer and during the event “Meet and greet” in Sunday service. 
 • We will take communion in individual chalks/cups. All the people making this service must have cleaned their hands and used disinfection liquid before communion.
 • The wafer is given by the communion servers.
 • We providing soap and hand disinfection-liquid.
 • We raise our intensity of cleaning and surface-disinfection in our rooms, especially the contact surface.
 • Alla our team members washing their hands before starting their services.  
 • Changed routines around the cafeteria.

 

Even if you not are among the risk groups, your contribution for preventing virus proliferation are important.  

 

What can I do to prevent proliferation?

 • Avoid touching your face or eyes and avoid close contact with ill people. 
 • Wash your hands often and carefully with soap and warm water, before eating; handling food and after visit the toilet. Hand disinfection can be an alternative, when not possible with handwash. 
 • By cough and sneeze in the bend of your arm or in a handkerchief, you prevent proliferation in your close area and to contaminate your hands.
 • Stay home when you are ill, for preventing proliferation to other people.

 

If I get symptoms?

If you have symptoms similar to common cold you should stay home. At the healthcare information / sjukvårdsupplysningen 1177  there is more detailed information if you got symptoms. We recommend you following their instructions. You can also call the public health authority / Folkhälsomyndigheten on 113 13 if you have questions about the Coronavirus. If you are ill make a notification of illness and stay home from work. Even close relatives should be aware of symptoms of illness. 

 

Some good advice!

Help people in your closeness to not let fear control them. The Bible is clear that we should not live in fear. But we also believe in acting wisely and not expose ourselves or our fellows for risk or danger, therefore we call for caution.

 

Because we are a church that believes in prayer, we will also give you a calling for prayer, that the proliferation of the virus shall decrease and that not more people will be infected.

 

We will continue to give frequent information about our position for eventual further guidelines from authorities. Sunday service and gatherings during the week will follow out as common if nothing else is announced. 

 

We looking forward to meet you on Sunday, we have an exciting season ahead of us as church and we believe God about great things!

 


Update: 2020-03-11, 13:30