HEART FOR THE HOUSE

DU KAN GE PÅ FÖLJANDE SÄTT

SWISH

123-352 98 49

BANKGIRO

5064-4301

KONTANT

Via kollektbox

Det finns tre sätt som du kan engagera dig

1

Om du redan ger regelbundet, överväga att ge en engångsgåva.

2

Om du inte redan ger regelbundet, överväga att göra det. Varje regelbunden gåva gör en stor skillnad.

3

Kom och hjälp oss på vår ”Housekeeping Day” den 28 oktober. Detta är ett bra sätt att tjäna kyrkan och träffa andra människor i kyrkan.

SWISH

123-352 98 49

BANKGIRO

5064-4301

KONTANT

Via kollektbox

Öknen och ödemarken ska glädjas och vildmarken blomma som en lilja… Styrk svaga händer, ge stadga åt vacklande knän! Säg till dem som är rädda: ”Var starka, var inte rädda, för er Gud kommer med hämnd, Guds straff kommer, men han ska rädda er.” Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.

- Jesaja 35:1-6 SFB15

Öknen och ödemarken ska glädjas och vildmarken blomma som en lilja… Styrk svaga händer, ge stadga åt vacklande knän! Säg till dem som är rädda: ”Var starka, var inte rädda, för er Gud kommer med hämnd, Guds straff kommer, men han ska rädda er.” Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.

– Jesaja 35:1-6

Kära Church of Hope!
Vår kyrka har haft en stark och bra utveckling i många år, tack vare det trofasta givande från människor som du. Tillsammans har vi tagit betydande steg framåt, såsom att köpa vår nuvarande byggnad 2007, renoverat vårt auditorium 2014, renoverat vårt kök 2016, och under många år har stött en församling och barnhem i Burma med sammanlagt över en miljon kronor.

 

Nu, när vi ser mot framtiden, har vi en stor möjlighet att göra en skillnad i Umeå, vår region och vår värld. Men vi står också inför unika utmaningar och kostnader när vi övergår till en ny huvudpastor och bygger en ny kyrkobyggnad. Vi tror att Gud leder oss in i en ny säsong. En säsong som kan bli till välsignelse för många människor i vår stad.

 

Jag skriver till er för att bjuda in er att delta i en särskild gåva som vi kallar Heart For The House. Denna gåva kommer att gå till att stödja övergångsåret mellan mig och Richard Louis och byggandet av vår nya kyrkobyggnad.

Det finns tre sätt som du kan engagera dig:

  • Om du redan ger regelbundet, överväga att ge en engångsgåva.
  • Om du inte redan ger regelbundet, överväga att göra det. Varje regelbunden gåva gör en stor skillnad.
  • Kom och hjälp oss på vår ”HomeKeeping Day” den 28 oktober. Detta är ett bra sätt att tjäna kyrkan och träffa andra människor i församlingen.

 

Jag vet att vi alla står inför finansiella utmaningar i dagens värld. Men jag vet också att Gud är trofast. Han kommer att förse oss om vi litar på honom. Tillsammans kan vi göra en skillnad i människors liv och i världen.

 

Tack för din trofasthet.
Vänligen, Mats Holmgren

Kära Church of Hope!
Vår kyrka har haft en stark och bra utveckling i många år, tack vare det trofasta givande från människor som du. Tillsammans har vi tagit betydande steg framåt, såsom att köpa vår nuvarande byggnad 2007, renoverat vårt auditorium 2014, renoverat vårt kök 2016, och under många år har stött en församling och barnhem i Burma med sammanlagt över en miljon kronor.

 

Nu, när vi ser mot framtiden, har vi en stor möjlighet att göra en skillnad i Umeå, vår region och vår värld. Men vi står också inför unika utmaningar och kostnader när vi övergår till en ny huvudpastor och bygger en ny kyrkobyggnad. Vi tror att Gud leder oss in i en ny säsong. En säsong som kan bli till välsignelse för många människor i vår stad.

 

Jag skriver till er för att bjuda in er att delta i en särskild gåva som vi kallar Heart For The House. Denna gåva kommer att gå till att stödja övergångsåret mellan mig och Richard Louis och byggandet av vår nya kyrkobyggnad.

Det finns tre sätt som du kan engagera dig:

  • Om du redan ger regelbundet, överväga att ge en engångsgåva.
  • Om du inte redan ger regelbundet, överväga att göra det. Varje regelbunden gåva gör en stor skillnad.
  • Kom och hjälp oss på vår ”HomeKeeping Day” den 28 oktober. Detta är ett bra sätt att tjäna kyrkan och träffa andra människor i församlingen.

 

Jag vet att vi alla står inför finansiella utmaningar i dagens värld. Men jag vet också att Gud är trofast. Han kommer att förse oss om vi litar på honom. Tillsammans kan vi göra en skillnad i människors liv och i världen.

 

Tack för din trofasthet.
Vänligen, Mats Holmgren

There are three ways that you can get involved:

1

If you already give regularly, please consider giving a one-off gift.

2

If you do not yet give regularly, please consider doing so. Every regular gift make a big difference.

3

Come and help us at our ”HomeKeeping” day on October 28th. This is a great way to serve the church and to meet other members of the congregation.

The desert and the parched land will be glad; the wilderness will rejoice and blossom…Strengthen the feeble hands, steady the knees that give way; say to those with fearful hearts, “Be strong, do not fear; your God will come, he will come with vengeance; with divine retribution he will come to save you.

- Isaiah 35:1-6 NIV

The desert and the parched land will be glad; the wilderness will rejoice and blossom… Strengthen the feeble hands, steady the knees that give way; say to those with fearful hearts, “Be strong, do not fear; your God will come, he will come with vengeance; with divine retribution he will come to save you.

– Isaiah 35:1-6 NIV

Dear Church of Hope!
Our church has had a strong and vibrant journey for many years, thanks to the faithful contributions of people like you. Together, we have taken significant steps forward, such as purchasing our current building in 2007, re-purposing our auditorium in 2014, renovating our kitchen in 2016 and for many years we have supported a local church and orphanage in Burma with over one million Swedish Kronor.

 

Now, as we look to the future, we have a great opportunity to make a difference in Umeå and beyond. However, we also face unique challenges and costs, as we transition to a new lead pastor and build a new church building. We believe that God is leading us into a new season. A season that could be blessing for many people in our city.

 

I am writing to you today to invite you to participate in a special offering that we call Heart for The House. This offering will go towards supporting the year of transition between myself and Richard Louis and the construction of our new church building.

There are three ways that you can get involved:

  • If you already give regularly, please consider giving a one-off gift.
  • If you do not yet give regularly, please consider doing so. Every regular gift make a big difference.
  • Come and help us at our ”HomeKeeping” day on October 28th. This is a great way to serve the church and to meet other members of the congregation.

 

I know that we are all facing financial challenges in today’s world. But I also know that God is faithful. He will provide for us if we trust in Him. Together, we can make a difference in the lives of others and in the world.

 

Thank you for your faithfulness.
Sincerely, Mats Holmgren